Obchodní podmínky a ubytovací řád
U JOSÍFKA ****

UBYTOVACÍ ŘÁD

U JOSÍFKA ****
Na Návsi 55
692 01 Pavlov
(dále také jen ,,penzion“)

Provozovaného obchodní firmou:
VINAŘSTVÍ PAULUS s.r.o.
IČO: 29355206
DIČ: CZ29355206
Se sídlem: Na Cimbuří 159, 692 01 Pavlov

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

1.1 Ubytování hostů v penzionu U JOSÍFKA **** se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě penzion U JOSÍFKA ****( dále jen ,,ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování a ubytovaný (dále také jen ,,host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále jen ,,smlouva“).

1.2 Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky rezervace či vyplnění registrační karty. Za písemné potvrzení se považuje i potvrzení prostředkem elektronické komunikace.

1.3 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.

1.4 Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v penzionu(dále jen ,,pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany penzionu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

2. Uzavření smlouvy, rezervace

2.1 Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací resp. Potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře, emailem na adresu ubytovatele nebo poštou zasílanou na adresu penzionu nebo provozovatele uvedenou v záhlaví tohoto ubytovacího řádu.

2.2 Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace. Úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku ukončení ubytování/nástupu ubytování (pouze v hotovosti).

2.3 K uzavření ubytovací smlouvy dochází okamžikem doručení písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli nebo vyplněním registrační karty hosta.

3. Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

3.1 Neuhradí-li host zálohu dle čl. I. Odst. 2.2 řádně nebo včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší.

3.2 Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše hodnoty objednaných služeb, přičemž sazba storno poplatku bude stanovena takto:

14 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování 0%
13-1 dní/den před plánovaným nástupem k ubytování 100%

z výše hodnoty objednaných služeb

3.3 V případě, že se host nedostaví k čerpání do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100% předpokládané ceny objednaného ubytování. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v čl. 2 odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu.

4. Příjezd do penzionu

4.1 Ubytovaný ohlásí svůj příjezd do penzionu pověřenému pracovníkovi.

4.2 Pověřenému pracovníkovi předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas resp. Jiný doklad své totožnosti, podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem na registrační kartě či v ubytovací knize ubytovatele.

4.3 Není-li sjednáno jinak, ubytování přijíždějících hostů probíhá v době od 15:00-22:00.

4.4 Při nástupu k ubytování host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu v hotovosti za ubytování poníženou o uhrazenou zálohu dle čl. 2. odst 2.2 ubytovacího řádu. Po zaplacení doplatku ceny za ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. Ustanovení poslední věty čl 2 odst. 2.2 tím není dotčeno, v takovém případě vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu.

4.5 Pověřený pracovník seznámí hosta s ubytovacím řádem, a to nejpozději ke dni nástupu hosta k ubytování

4.6 Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.

4.7 Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací knize. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize či na registrační kartě.

4.8 Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. Domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

5. Obecná pravidla ubytování

5.1 Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory penzionu a využívat služby s ubytováním spojené.

5.2 Při nástupu do ubytování obdrží host kartu s klíčem od pokoje a vstupu do penzionu (dále společné jen ,,klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny v ubytovací smlouvě.

5.3 Host je povinen:
– seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej
-uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku popř. předem dohodnutou cenu pouze v hotovosti ( nepřijímáme platební karty)
– řádně užívat prostory určené k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování
– zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování
– chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození
– bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách penzionu způsobil/y
v době od 22:00 hod. do 7:00 hod. se chovat, aby nerušil ostatní osoby a sousedy nadměrným hlukem
– při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, vypnout elektrické spotřebiče, uzavřít okna
– při odchodu z penzionu odevzdat klíč od pokoje pověřené osobě nebo v provozovně provozovatele na adrese Na Cimbuří 159, 692 01 Pavlov

5.4 Host nesmí bez souhlasu ubytovatele

– provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.)
– odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování
– používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci
– přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě
– přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování, návštěvy musí být řádně zapsány do knihy návštěv či ohlášené pracovníku a jsou možné pouze v době od 7:00 do 22:00 se souhlasem ubytovatele.
– uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání
– umístit v prostorách penzionu zvířata

5.5 Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí

– Nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umižňujícím jejich okamžité použití
– Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
– Kouřit
– Používat otevřený oheň
– Používat elektronické cigarety

6. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

6.1 Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne u příslušného pracovníka.

6.2 Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.

6.3 Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, je povinen vzniklou škodu ubytovateli uhradit. Host se zavazuje, že okamžitě uhradí případnou vzniklou škodu.

6.4 Odpovědnost ubytovatele za škodu na odložených věcech se řídí ust. §2945 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.5 Ubytovatel má k dispozici parkoviště, ale neodpovídá za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných.

7. Odjezd z penzionu

7.1 Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován do 10:00 hodin.

7.2 Host uzamkne pokoj a zanechá klíče pověřené osobě nebo nebo v provozovně provozovatele na adrese Na Cimbuří 159, 692 01 Pavlov

Tento ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost dnem 1.4.2018.

Za Penzion U JOSÍFKA ****

Monika Jochová
Manažer a komunikace s hosty
E: info@ubytovanivpavlove.cz T: +420 773 60 80 40